نام پروژه    : ایران شهر

کاربری      : اداری

متراژ        : 160 مترمربع

سال ساخت  : 1398

آدرس        : ایران شهر

خدمات       : بازسازی کامل