تلفن ثابت      :

58 39 39 22 021

25 45 60 22 021

تلفن همراه    :

  59   39  475  0912

  45   48  579  0912

  27   03  796  0912

  0903    274  0903

آدرس اینستاگرام:

ejlas.knuf

ejlas.engineerig

ejlas.renovation

آدرس ایمیل   :

ejlas.engineerig@gmail.com

info@ejlasgroup.com

آدرس          :  تهران ، خیابان فرمانیه غربی، پلاک 132

برای ما پیام بفرستید