پر هزینه ترین کارها بهترین نیستند و ارزان ترین کار ها بدترین نیستند. مهندسی اجرا یعنی ارزان ترین اجرایی که مطلوب کارفرما باشد و کلیه ضوابط و استاندارد ها در آن رعایت شود . از جمله عوامل کاهش هزینه ، به حد اقل رساندن دوباره کاری ها می باشد که ناشی از عدم بررسی اولیه و نداشتن تجربه کافی است. انتخاب غلط مصالح و فروشنده آن و نیز انتخاب غلط پیمانکار جزء از دیگر موارد افزایش هزینه می باشد.