پس از گذشت سالها و آزمودن افراد و گروه های مختلف ، گروه اجلاس افتخار همکاری با تیمی برگزیده ، در هر زمینه ای مربوط به ساختمان را دارد و افراد و گروه های گزینش شده ای گروه اجلاس را یاری می کنند.