کارفرما      : آقای مهندس قضوی

کاربری      : مسکونی

متراژ        : 600 مترمربع

سال ساخت  : 1399

آدرس        : قیطریه ، خیابان تواضعی

خدمات       : بازسازی