نام پروژه    : محسنیان

کارفرما      : مهندس سید علیرضا هاشمی

کاربری      : مسکونی

متراژ        : کل بنا 270 متر مربع

سال بازسازی: 1389 – 1390

آدرس        : خیابان دولت ، خیابان محسنیان

خدمات       : بازسازی