نیاز به سرپناه با انواع کاربری ، یک نیاز روز افزون و همیشگی بشر است. وقتی ملکی تبدیل به ساختمانی به روز گردد ، علاوه بر آفرینش یک اثر منحصر به فرد ، منافع سرشاری را به همراه خواهد داشت مشروط بر اینکه با طرحی ایده آل و خاص ،  کیفیت اجرای بالا ، حداقل زمان اجرا و هزینه بهینه همراه باشد.