امروزه سیستم Dry wall که با نام کناف شناخته می شد و اکنون با اسم +K در ایران معروف است ، تنها سیستم مورد تائید و جا افتاده در دنیا می باشد و مدتها است جایگزین سیستم سنتی رابیتس شده است.

شرکت فرسیا کوش گستر که زیر مجموعه گروه مهندسی اجلاس می باشد ، دارای عاملیت شرکت +K می باشد و تمامی پروژها را با امتیاز 96 تا 100 از 100 تحویل کارفرما و مجموعه بازرسی کناف داده است.