هر ساختمانی قطعا با سلیقه خریدار آن ناسازگاری هائی دارد . همچنین فرسوده و قدیمی شدن ساختمانها ، نیاز به باز سازی را بسیار پر رنگ می کند. حداقل هزینه ، بهترین طرح ، سریعترین زمان و باکیفیت ترین اجرای ممکن چهار شاخصه اصلی یک بازسازی موفق است.